Privacy

UW PRIVACY
Vitalité, Praktijk voor Natuurgeneeskundigezorg voor uw weldaad en uw gezondheid.
Gevestigd aan de Fluitekruidweide 11, 3448 JA te Woerden. Is verantwoordelijk voor het
verwerken van uw persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring.
Contact gegevens:
www.vitalitewoerden.nl

Fluitekruidweide 11, 3448 JA Woerden
+31 20319434
C.M.Kooijman van den Hadelkamp, eigenaresse van deze praktijk, beloofd zorgvuldig om te
gaan met uw gegevens.
BATC Beroeps Registratie nr: BR 02339
AGB zorgverleners code : AGB 90 041305
Klacht- en Tuchtrecht nr. : KB 1603 1930
Persoons gegevens,
Persoons gegevens die verwerkt worden,
Voornaam,
Achternaam,
Adres,
Woonplaats,
Geboortedatum,
Geslacht,
Gezinssituatie,
Telefoonnr,
Emailadres,
Gegevens omtrent gegevens van uw hulpvraag aan mij,
En of gegevens van de diagnose van de Arts,
Medicijnen gebruik

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een
dossier aanleg.
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen
over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en
behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn
en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener
bijvoorbeeld bij de huisarts.
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
· zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
· er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een
verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
· Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
· Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
. Het kan ook voor komen dat er een foto kan worden gemaakt om het verloop van het
helingsproces te zien verlopen. Dit komt zelden voor maar het kan.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst
informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst
wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd
worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling
Natuurgeneeskundige.
• de kosten van het consult